Μητρώο Λογισμικών

Το Ηλεκτρονικό μητρώο λογισμικών βιβλιοθηκών ή αλλιώς η Υπηρεσία Αποθετηρίου Λογισμικών Βιβλιοθηκών και γενικότερα λογισμικών διαχείρισης και οργάνωσης των πληροφοριών αποτελεί βασικό ζητούμενο τόσο για τη διάχυση των έργων της οριζόντιας δράσης των Ελληνικών
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, όσο και διάφορων επιμέρους τοπικών ομάδων. Οι αναβαθμίσεις, οι προσαρμογές και οι δράσεις ελληνικοποίησης των σχετικών λογισμικών θα τεκμηριώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε όχι μόνο να είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση τους αλλά να επιτρέπεται και η δημιουργία κοινοτήτων συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης.
Μέσα από την εν λόγω υπηρεσία αποφεύγονται οι επαναλήψεις σε έργα ανάπτυξης, ενώ επιτυγχάνεται ο καλύτερος συντονισμός των ομάδων που έχουν κοινούς στόχους. Οι ομάδες, ή, τα μεμονωμένα πρόσωπα ανήκουν όχι μόνο στον ακαδημαϊκό χώρο αλλά και σε χώρους όπως πολιτιστικοί οργανισμοί, άλλοι φορείς διαχείρισης πληροφοριών, δημόσιοι φορείς αλλά και ιδιωτικές εταιρείες. Στο μητρώο καταχωρίζονται οι σχετικές εφαρμογές με έμφαση στην τεκμηρίωση της ανάπτυξης, της χρήσης, της εγκατάστασης, αλλά και στην ανοικτή πρόσβαση των λογισμικών, δηλαδή λογισμικών χωρίς κλειστές άδειες χρήσης. Η είσοδος στο ηλεκτρονικό μητρώο λογισμικών βιβλιοθηκών γίνεται από εδώ

Copyright © 2013 Vivliothikonomos.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.